Възможности, които предоставя борсовата търговия на възложителите на обществени поръчки

Със Закона за обществените поръчки (ЗОП), включително и неговите последни изменения и допълнения, както и съпътстващите го нормативни актове е създадена възможност за Възложителите на обществени поръчки в случаите на доставка на различни стоки да ползват услугите на стоковите борси, създадени и действащи по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). От натрупания опит в борсовата търговия на обществени поръчки предимствата, които предлага ЗОП по процедурата по договаряне на стокова борса (чл. 79, ал. 1, т. 7) са следните:

1. Отпада необходимостта от предварително публикуване на намеренията за възлагане на обществени поръчки през годината.

2. Скъсяване на всички процедурни срокове, а досегашната практика на Национална стокова борса (НСБ) показва и възможността сделката да се сключи в рамките на не повече от пет работни дни (при пълна изрядност на документите на двете страни).

3. На възложителя на обществена поръчка се спестява необходимостта да подготвя тръжна документация, да създава тръжна комисия и да осъществява класиране на кандидатите.

4. Доколкото на стоковата борса конкуренцията между кандидатите се осъществява публично (в борсовата зала) в присъствието на представители (брокери) и на продавачите и на купувачите, то отпада възможността и правото на некласираните кандидати да обжалват сключването на сделката, с което да спрат нейното изпълнение.

5. Тъй като за сделка, сключена на стокова борса, ЗОП препраща към ЗСБТ, а ЗСБТ към Борсовия правилник на стоковата борса, то цялата процедура по обявяване на обществената поръчка, оттъргуването на сделката и сключването на договора е доста по-кратка при пълна защита на интересите на възложителя на обществената поръчка.

До момента на НСБ няма постъпили възражения по договори за обществени поръчки, сключени на борсовия „под”. Напротив – и възложителите и доставчиците на обществени поръчки реализират своите намерения в условията на стриктните правила за борсова търговия при изключителна бързина, прозрачност и равнопоставеност. При проявен от Вас интерес, наши членове с дългогодишен опит в борсовата търговия с обществени поръчки ще Ви предоставят конкурентни предложения – оферти за борсово представителство с цел максимално добра защита на Вашите интереси като Възложител.

Във връзка с многобройни запитвания, е необходимо да се направи уточнението, че възложителите по ЗОП не дължат такси към НСБ, тъй като съгласно член 84 от Борсовия правилник, всички такси към борсата са дължими от борсовите членове.

Гр. Пловдив, бул. “България” № 4 тел/факс.: ++359 32/62 80 86, тел: 0883 313 425,E-mail: borsa_pd@abv.bg © 2019 PCE

read more

Национална Стокова Борса АД